Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych (RODO) Informuję, że

1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Monika Korta

2. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art.9 ust. 2 lit. h
RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej co wynika z ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
o działalności leczniczej.

3. Dane osobowe mogą być udostępnione Innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a tak na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np
laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym
audytorem, zleceniobiorcy świadczącym usługę i zakresu ochrony danych osobowych,
biurem rachunkowym.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
5. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Informuję, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynika z przepisów prawa tj. art 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń zakresu opieki zdrowotnej.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany z oparciu Państwa dane osobowe.